Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Maaseudun hanketuet ohjelmakaudella 2014-2020

KUKA VOI SAADA TUKEA?

  • Hakija voi olla yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö tai säätiö, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistys, ympäristöjärjestö, maamiesseura tai kehittämisyhtiö
  • Tuen määrän tulee olla hakemuksen perusteella vähintään 5.000 e (esim. 60% tuella kokonaiskustannusarvion tulee olla vähintään 8.350 e)
  • Pääsääntöisesti yleishyödyllisissä hankkeissa ei voi olla kunnan ylimääräistä rahoitusta ellei kyseessä ole kunnan hallinnoima hanke
  • Kuntien hallinnoimissa hankkeissa omarahoitus voi koostua myös kuntarahoituksesta, mutta vähintään 10% on oltava aitoa yksityistä rahoitusta, yhteistyöhankkeissa koko omarahoitusosuuden on koostuttava yksityisestä rahoituksesta
  • Kuntien hallinnoimissa hankkeissa hyväksyttäviä palkkakuluja ovat vain projektityöntekijöistä aiheutuvat kulut
  • Nouseva Rannikkoseutu ry ei tue oppilaistosten hallinnoimia hankkeita

MIHIN TUKEA SAA?

Muista, että mitään ei saa tilata tai töitä aloittaa ennen kuin tekemäsi tukihakemus on kuitattu vireillä olevaksi!

 

Yleishyödyllinen investointihanke (tuki 20-60%)

Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja palveluita. Tuella voidaan rakentaa, korjata tai laajentaa kyläyhteisön yhteisiä rakennuksia tai hankkia koneita, laitteita tai käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten. Yksityisen rahan osuudesta korkeintaan 3/4 osaa voi olla talkootyötä. Vähintään kolmen kylän alueelle kohdistuvan investointihankkeen tuki on 75%. Vähintään kolmen kylän alueelle kohdistuvissa hankkeissa yksityisen rahan osuudesta korkeintaan 4/5 osaa voi olla talkootyötä. Talkootunnin laskennallinen arvo on 15 euroa + 30 euroa, mikäli työ vaatii traktorin käyttöä eikä siitä korvata työntekijälle mitään erikseen. Käytettävä tukiprosentti päätetään hankekohtaisesti hallituksen kokouksessa.

 

Hallituksen linjaamat ei tuettavat toimenpiteet yleishyödyllisten hankkeiden osalta:
- Vesistöjen kunnostus / ruoppaus
- Infrahankkeet
- Viemäröintihankkeet
- Moottorikelkkareitistöt
- Urheiluhallit
- Kiinteistöjen hankinta
- Kirjojen kustantaminen
- Yksityisteiden hoitoon liittyvä kalusto

- Liikuntapaikat ja leikkivälineet koulujen ja muiden kunnan palvelukeskusten yhteyteen

 

Yleishyödyllinen kehittämishanke (tuki 80-90%)

Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella voidaan kehittää esimerkiksi kyläkulttuurin tuotteistamista ja markkinointia, maaseudun vanhojen perinteisten kädentaitojen osaamiskeskuksia, monipalvelupisteiden kehittämistä, maaseutuasumisen mallin luomista (esim. helpottaa syrjäkylillä asuvien muuttoa kuntakeskukseen kaupungin sijasta), uusien asukkaiden saamiseksi suunnitelmia ja toimenpiteitä, uusia keinoja tonttien sekä tyhjiksi jäävien rakennusten välitykseen, kylien verkottumista, kunnan, maakunnan ja valtakunnan tasolla sekä kansainvälisestä. Kehittämishankkeen tuki on 80% lukuun ottamatta suoraan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia kehittämishankkeita tai esiselvityshankkeita, joihin on mahdollista saada 90% tuki. Yksityisestä rahoituksesta korkeintaan puolet voi olla talkootyötä. Kehittämishankkeiden talkootyöksi hyväksytään asiantuntijatyö, joka pitäisi muuten hankkia ostopalveluna (esim. koulutus ja ohjaustyöt sekä niihin liittyvät valmistelutyöt). Talkootyö perustuu etukäteen hyväksyttyyn suunnitelmaan.

  

Koulutus- ja tiedonvälityshanke (tuki 90%)

Koulutushankkeet lisäävät osaamista ja välittävät tietoa esimerkiksi uusista menetelmistä ja teknologiasta. Koulutuksen kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi viljelijät, metsänomistajat, maaseudun yrittäjät tai kylien kehittäjät. Koulutushankkeella tuetaan ammattimaista koulutusta, joka kestää vähintään 20 oppituntia (kesto 45 minuuttia) ja vastaa oppimäärältään korkeintaan 45 opintopistettä. Koulutukseen voi sisältyä jaksoja, jotka toteutettaan maatiloilla tai alkutuotantoyrityksissä.

 

Tiedonvälitystoimenpiteenä voidaan tukea toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä taikka jossa välitetään energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille tai muille toimijoille. 

 

Elinkeinolliset yhteistyöhankkeet  (tuki 100/80/60%)

Elinkeinollisilla yhteistyöhankkeilla monipuolistetaan maaseudun elinkeinotoimintaa. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi maaseudun mikroyritysten toimintaympäristö tai yritysten yhteistoiminta. Esimerkiksi maaseutumatkailun edistämiseksi voidaan kehittää yhteisiä tuotteita tai markkinoida aluetta yhteisesti kansainvälisille markkinoille ja edistää samalla koko alueen yrittäjien liiketoimintaa. Elinkeinollisen yhteistyöhankkeen tarkoituksena ei ole hyödyttää yksittäistä yrittäjää vaan toimialaa. Yksittäiselle yrittäjälle tarkoitetut hankkeet rahoitetaan yritystuista tai yritysryhmähankkeena. 100% tuki voidaan myöntää aktivointihankkeille esim. yritysryhmähankkeita kokoava koordinointi. 80% tuki voidaan myöntää hankkeelle, joka tuottaa pienille yrityksille tietoa toiminnan kehittämiseksi. 60% tuki voidaan myöntää hankkeelle, joka sisältää tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämistä.

 

VALINTAKRITEERIT

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu