Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Nouseva Rannikkoseutu ry:n kehittämisSUUNNITELMA 2014-2022:

JUUREVA RANNIKKO - ELINVOIMAA PAIKALLISUUDESTA

Kehittämissuunnitelmassa on kerrottu mm. millaisia hankkeita Nouseva Rannikkoseutu ry

rahoittaa. Lataa tästä Nouseva Rannikkoseutu ry:n kehittämissuunnitelma 2014-2022.

Kehittämissuunnitelman teemat:

 

1. Hyvä elämä

 

Hyvä elämä -teemasta rahoitettavien hankkeiden tulee aktivoida asukkaita osallistumaan alueen kehittämistyöhön sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on kehittää kylätoimintaa, lisätä maaseudun asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, parantaa lähipalveluita ja tukea ikäihmisten hyvinvointia.

 

2. Elinvoima

 

Elinvoima -teemasta rahoitettavien hankkeiden tulee lisätä maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistumista, parantaa yritysten kannattavuutta, tuottavuutta ja uusiutumista sekä vahvistaa kilpailukykyä. Rahoitusta myönnetään sekä alkavien yritysten että jo toimivien yritysten perustamis-, investointi-, kehittämis- ja innovaatiotoimiin sekä yhteistyötä lisääviin hankkeisiin. Yrityshankkeiden osalta Leader-ryhmä rahoittaa pääsääntöisesti 1-2 henkilötyövuotta työllistäviä aloittavia ja toimintaansa kehittäviä yrityksiä. Nouseva Rannikkoseutu ry ei aseta pienyrittäjyydelle tiukkoja toimialarajoituksia. Teeman kautta tuetaan myös rannikon brändin edistämistä ja kansainvälistymistä sekä kulttuurien kohtaamista. Teemasta rahoitusta saavat hankkeet voivat olla myös yleishyödyllisiä.

 

3. Ympäristö

 

Ympäristö -teemasta rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät ympäristön hyvinvointia, kestävää kehitystä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Ympäristö -teemassa parannetaan maiseman viihtyisyyttä ja tuetaan vihreää hyvinvointia, uusien ympäristöratkaisujen ja biotalouden kehittämistä sekä lähiruokaan liittyviä hankkeita.

 

4. Nuoret

 

Nuoret -teeman toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa alle 25-vuotiaisiin. Teemasta rahoitetaan hankkeita, jotka vahvistavat nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukevat nuorten kasvua ja aktiivista toimintaa, lisäävät nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä kansainvälistymistä.

 

Kehittämissuunnitelman läpäisyperiaatteet:

 

1. Luova ja kokeileva

 

Nouseva Rannikkoseutu ry painottaa hankevalinnoissa innovaatioiden syntymistä ja ennakkoluulottomia toiminnan avauksia. Innovaatiot voivat olla teknisiä tai sosiaalisia. Innovatiivisuutena nähdään myös paikallisista kehittämistarpeista lähtevät uudenlaiset tavat toimia.

 

2. Verkostomainen toiminta

 

Hankevalinnassa painotetaan verkostomaista toimintaa. Erityisesti monialaisten verkostojen kautta saadaan esille erilaisten toimijoiden paras osaaminen ja pystytään paremmin vastaamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin. Myös samaa toimialaa edustavien toimijoiden verkostoitumista tuetaan. Verkostojen tuottaman avoimen ideoinnin kautta voidaan luoda uutta paikallista ajattelua ja verkostomaisen toiminnan avulla pystytään lisäämään toimijoiden välistä luottamusta.

 

3. Pohjoinen ulottuvuus

 

Kansainvälisessä toiminnassa Nouseva Rannikkoseutu ry painottaa erityisesti pohjoista ja arktista ulottuvuutta (Pohjoismaat ja Baltian maat). Myös Venäjä on tärkeä yhteistyökumppani alueen yrityksille ja matkailuelinkeinolle. Pohjoisen ulottuvuuden painottaminen ei sulje pois muiden maiden kanssa toteutettavia kv-hankkeita.

 

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu